صفحه مخصوص اساتید

استاد محترم سرکار خانم هاشمی و جناب آقای پناهی و شفیعی لطفا فرمهای مربوط به ارتفا را از اینجا و اینجا دانلود و تکمیل و امضا نمایید. فرمها را برای دو ترم گذشته در دو صفحه مجزا تکمیل نمایید و پس از امضا آن را به دفتر گروه جناب آقای باغبانی تحویل فرمایید. اصل کارهای پژوهشی انجام شده را به همراه کپی آن ضمیمه نمایید.

+